Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 9, 2020

Ett samtal om krishantering ur ett HR perspektiv.

”Denna krisen är annorlunda och man kommer inte undan någonstans.”

HR Direktör Annika Domack delar med sig av sina erfarenheter om krishantering och förändringsledning. Kriser påverkar många både i det stora och i det lilla men med vägledning, rätt verktyg...